Organi društva

Upravni odbor : Martinka Picelj, Jože Peterlin, Jože Strnad, Bon Branko in Alenka Babič

 • Predsednica društva in predsednica upravnega odbora: Martinka Picelj
 • Podpredsednik društva in podpredsednik upravnega odbora: Jože Peterlin
 • Blagajnik društva: Jože Strnad
 • Tajnik društva: Alenka Babič
 • Nadzorni odbor: Barbara Kastrevc, Jure Stegnar, Boris Zajc

DSC_1992

Zapisnih 4. rednega letnega občnega zbora društva

V skladu z 12. členom Pravil Društva koronarnih bolnikov Dolenjske in Bele krajine je bil 14.3.2018 ob 18.00 uri v srednji predavalnici Višje strokovne šole na Šolskem centru Novo mesto, Šegova ulica 112, izveden občni zbor društva, z naslednjim dnevnim redom:

 1. Izvolitev organov občnega zbora:
 • Delovno predsedstvo
 • Zapisnikar
 • Verifikacijska komisija3. Obravnava in potrditev Poročil o delu v letu 2017
 • 2. Obravnava in sprejem Zapisnika 3. občnega zbora društva z dne, 23.3.2017
 • Upravnega odbora
 • Poročilo o finančnem poslovanju
 • Nadzornega odbora5. Sprejem sklepa o višini članarine in o višini prostovoljnega prispevka za vadbo
 • 6. Razno
 • 4. Obravnava in sprejem Programa dela in Finančnega načrta za leto 2018

Pod 1.:

Sklep 1: Za vodenje občnega zbora je bilo soglasno izvoljeno delovno predsedstvo v sestavi Boris Zajec, predsednik, Marko Rajkovača in Jože Peterlin kot člana, verifikacijska komisija v naslednji sestavi : Luka Prosenik predsednik ter člana Tomazin Marija in Jože Barbo ter za zapisnikarja Alenka Babič.

Sklep 2: Delovno predsedstvo je na podlagi poročila verifikacijske komisije ugotovilo, da se je občnega zbora udeležilo 31 članov od skupaj 100 članov društva. Po 20 minutnem premoru je občni zbor soglasno sprejel sklep, da skladno s 15. členom statuta, lahko veljavno nadaljevala z delom. Lista prisotnih je sestavni del zapisnika.

Sklep 3: Občni zbor je soglasno potrdil predlagani dnevni red.

Pod 2.:

Sklep 4: Občni zbor je soglasno potrdil zapisnik 3. občnega zbora društva z dne, 23.3.2017

Pod 3.:

Sklep 5: Občni zbor je soglasno potrdil poročila o delu v letu 2017 in sicer : poročilo Upravnega odbora, Poročilo o finančnem poslovanju društva ter poročilo Nadzornega odbora.

Pod 4.:

Sklep 6: Predsednica društva Martinka Picelj je udeleženim članom predstavila plan dela za leto 2018, blagajnik Jože Strnad finančni načrt 2018. Občni zbor je oba dokumenta soglasno potrdil.

Pod 5.:

Sklep 7: Članarina za leto 2018 ostane nespremenjena in znaša 10,00 EUR. Sklep je bil sprejet soglasno.

Sklep 8: Mesečni prispevek za vadbo za člane ostane nespremenjen in znaša 10,00 EUR, plača se v dveh obrokih in sicer do 31.3.2018 za vadbo do 15.6. v višini 50,00 EUR in do 30.9.2018 za vadbo do 31.12. v višini 40,00 EUR. Prispevek za vadbo plačujejo le vadeči člani.

Prispevek za vadbo za nečlane društva je 20,00 EUR na mesec.

Sklepa sta bila sprejeta soglasno.

Pod 6.:

Sklep 9:Predsednica Martinka Picelj je predstavila predlog in obrazložitev UO za podelitev naziva častni člana prvemu predsedniku društva Bojanu Finku. Prisotni so predlog UO soglasno potrdili in v skladu z drugim odstavkom čl. 9 Pravil društva soglasno odločili, da se Bojanu Finku podeli naziv častni član društva.

Sklep 10:

Z a novega člana nadzornega odbora se imenuje Boris Zajec, na mesto Jožeta Gotliba, ki je odstopil.

Sklep je bil sprejet soglasno.

Sklep 11:

Za delegata za Zbor članov ZKDK Slovenije, ki bo 15.3.2018 v Velenju, se imenuje Jože Peterlin.

Sklep je bil sprejet soglasno.