Organi društva

Upravni odbor : Martinka Picelj, Jože Peterlin, Brane Bon, Jože Strnad, Alenka Babič, Dragutin Ladešič, Brigita Ulčnik

 • Predsednica društva in predsednica upravnega odbora: Martinka Picelj
 • Podpredsednik društva in podpredsednik upravnega odbora: Jože Peterlin
 • Vodja vaditeljev: Brane Bon
 • Nadzorni odbor: Boris Zajc, Barbara Kastevc, Jure Stegnar

DSC_1992

Zapisnih 5. rednega letnega občnega zbora društva

V skladu z  12. členom Pravil Društva koronarnih bolnikov Dolenjske in Bele krajine je bil 6.3.2019 ob 18.00 uri v srednji predavalnici Višje strokovne šole na Šolskem centru Novo mesto, Šegova ulica 112,izveden občni zbor društva, z naslednjim dnevnim redom:

 1. Izvolitev organov občnega zbora
 • Delovnega predsedstva
 • Zapisnikarja
 • Overiteljev zapisnika
 • Verifikacijske komisije
 • Volilne komisije
 1. Obravnava in sprejem Zapisnika skupščine 14.3.2018
 2. Obravnava in potrditev Poročil o delu v letu 2018
 • Upravnega odbora
 • Poročilo o finančnem poslovanju
 • Nadzornega odbora
 1. Razrešnica vodstvu društva v mandatu 2015 – 2019
 2. Volitve vodstva društva v obdobju 2019 – 2023
 3. Obravnava in sprejem Programa dela in Finančnega načrta za leto 2019
 4. Sprejem sklepa o višini članarine in o višini prostovoljnega prispevka za vadbo
 5. Razno

Pod  1.:

Predsednica Društva koronarnih bolnikov  DBK, po sklepu UO društva, predlaga  člane organov občnega zbora.  Člani občnega zbora so brez pripomb soglasno sprejeli

Sklep 1:  Za vodenje občnega zbora so bili predlagani in soglasno izvoljeni   v paketu

 • za delovno predsedstvo Jožeta Florjančiča kot predsednika ter Dragutina Ladešiča in Brigito Ulčnik kot člana
 • za zapisnikarja Brigito Ulčnik
 • za verifikacijsko komisijo Jelka Huč, Fanika Picelj in Luka Prosenika kot predsednik
 • za overovatelja zapisnika Marko Rajkovača in Marjetka Ravnikar
 • za volilno komisijo Janeza Jeniča (predsednik) in Jožica Peterlin ter Izidor Cvelbar kot člana.

Vodenje prevzame predsednik delovnega predsedstva .

Sklep 2:  Delovno predsedstvo je na podlagi poročila verifikacijske komisije ugotovilo, da se je občnega zbora udeležilo  29 članov, od skupaj 131.  Po 20.minutah premora  je občni zbor soglasno sprejel

Sklep 3: V skladu s 15. Čl.  statuta lahko veljavno nadaljuje z delom.

Lista prisotnosti  je priloga tega zapisnika.

Sklep  4: Občni zbor je soglasno potrdil predlagani dnevni red.

 

Pod 2.:

Na zapisnik 4. seje občnega zbora društva  z dne 14.3.2018 prisotni člani niso imeli pripomb in dopolnitev, zato  se ga da v potrditev.

Sklep 5:

Člani občnega zbora  so soglasno potrdili zapisnik 4. občnega zbora društva z dne 14.3.2018.

Pod 3.:

Na podana poročila: poročilo o delu društva v letu 2018, finančno poročilo in poročilo nadzornega organa   ni bilo pripomb. Na predlog predsednika  delovnega predsedstva, da se potrdi  vsa tri poročilo v paketu, se prisotni strinjajo.

Sklep 6: Občni zbor je soglasno potrdil vsa poročila o delu v letu 2018 in sicer : poročilo Upravnega odbora, poročilo o finančnem poslovanju društva,  ter poročilo Nadzornega odbora.

 

Pod 4.:

Predsednik volilne komisije poda predlog za razrešitev dosedanjega vodstva Društva koronarnih bolnikov DBK za  mandatno obdobje  2015 – 2019, katerega predsednik delovnega predsedstva  predlaga  zboru v potrditev.

Sklep 6: Prisotni člani zbora soglasno potrdijo razrešnico dosedanjemu vodstvu DKB DBK.

 

Pod 5.:

Volitve vodstva društva  za mandatno obdobje 2019 – 2023 prevzame predsednik volilne komisije, ki pove, da so volitve lahko javne ali tajne. O tem odloča občni zbor.  Za člane  društva so predlagani in sicer za:

Upravni odbor:  Martinka Picelj – predsednica

Jože Peterlin ­- podpredsednik

Brane Bon – vodja vaditeljev

Jože Strnad – član

Alenka Babič –  članica

Dragutin Ladešič  – član

Brigita Ulčnik – članica

Nadzorni odbor:  Boris Zajc

Barbara Kastevc

Jure Stegnar

Sklep 7:  Člani zbora odločijo, da so volitve za vodstvo DKB DBK javne z dvigom rok.

Sklep 8:  Občni zbor je predlagane kandidate soglasno potrdil za vodstvo Društva za koronarne bolnike DBK za mandatno obdobje 2019 – 2023.

 

Pod 6.:

Predsednica društva Martinka Picelj je udeleženim članom predstavila plan dela za leto 2019, blagajnik Jože Strnad pa  finančni načrt 2019. Tako plan dela za leto 2019, kot finančni načrt  sta podana v razpravo.  Člani zbora na predlagana dokumenta niso imeli pripomb.

Bila pa je podana pobuda vodstvu in vsem članom da se naredi nekaj več na prepoznavnosti dela tega društva.

Sklep 9:   Občni zbor je oba dokumenta  in pobudo  člana soglasno potrdil.

Pod 7.:

Predsednica  predlaga , da višina članarine in mesečne vadnine ostanejo nespremenjene. Prisotni se s predlogom  strinjajo in potrdijo s:

Sklep 10:  Članarina za leto 2019 ostane nespremenjena in znaša 10,00 EUR.

Sklep 11:  Mesečni prispevek za vadbo  za člane ostane nespremenjen in znaša 10,00 EUR,  plača se v dveh obrokih in sicer za vadbo od 1.1. do 15.6. v višini 50,00 EUR in  za vadbo od 16.9. do 31.12. v višini 40,00 EUR. Prispevek za vadbo plačujejo le vadeči člani. Novi člane ne plačajo vadbe za prvi mesec prisotnosti.

Prispevek za vadbo za nečlane društva je 20,00 EUR na mesec.

 

Seja zbora je bila zaključena ob  18.50. uri

Zapisala : Brigita Ulčnik Delovni predsednik:  Jože Florijančič

Overitelja:  Marko Rajkovača

Marjetka Ravnikar

Datum:  12.3. 2019