Vabilo na prvo letošnje predavanje in skupščino društva

Vabimo vas na prvo letošnje predavanje, ki bo

v sredo, 6.3. 2019, ob 17.00 uri v predavalnici Višje strokovne šole na Šolskem centru Novo mesto, Šegova ulica 112.

Skupaj bomo prisluhnili predavanju na temo Sladkorna bolezen kot dejavnik tveganja za nastanek srčno-žilnega obolenja

V skladu z 19. členom Pravil Društva koronarnih bolnikov Dolenjske in Bele krajine upravni odbor sklicuje redno skupščino društva,

ki bo po zaključenem predavanju, torej v sredo, 6.3. 2019, ob 18.00 uri v istih prostorih.

Za skupščino predlagamo naslednji dnevni red:

 1. Izvolitev organov skupščine
 • Delovnega predsedstva
 • Zapisnikarja
 • Overiteljev zapisnika
 • Verifikacijske komisije
 • Volilne komisije
 1. Obravnava in sprejem Zapisnika skupščine 14.3.2018
 2. Obravnava in potrditev Poročil o delu v letu 2018
 • Upravnega odbora
 • Poročilo o finančnem poslovanju
 • Nadzornega odbora
 1. Razrešnica vodstvu društva v mandatu 2015 – 2019
 2. Volitve vodstva društva v obdobju 2019 – 2023
 3. Obravnava in sprejem Programa dela in Finančnega načrta za leto 2019
 4. Sprejem sklepa o višini članarine in o višini prostovoljnega prispevka za vadbo
 5. Razno

Gradivo za skupščino bo članom poslano na elektronsko pošto, ostalim, ki nimajo elektronskega naslova bo razdeljeno na skupščini. Pod točko 7.2. dnevnega reda: mesečni prostovoljni prispevek za vadbo je za člane 10,00 EUR in se plača 2 krat in sicer za vadbo od 1.1. do 15.6. v višini 50,00 EUR in za vadbo od 16.9. do 31.12. v višini 40,00 EUR. Prostovoljni prispevek za vadbo se plača ne glede na prisotnost na vadbi. 

Upravni odbor in predsednica

Martinka Picelj l.r.

V Novem mestu, 25.3.2019